sušutinti

sušutinti
sušùtinti tr. Rtr 1. I, K, NdŽ, , Mšk išvirinti, ištroškinti: Reikia sušùtintie pienuko Grv. Ar sušùtint kiaušinis? Švnč. Po litrai sušùtint i duot rugių [karvei] prieš teliuką Klt. Vakar barščiuosa buvom (ravėjom), tai, sakau, nupjaukim lapus, sušùtysu Kpč. Nedidelę šakelę dievmedžio sušutint ir gert LTR(Tvr). Gyvatę sukapoja kavalkuosna, sušutina ir duoda karvėm LTR(Slk). Sušùtyk bulbų su mundurais (neskustų) Kp. Sėmenas sušutinę kloja prie skaudulių, nuplikusių nudegusių vietų LMD(Sln). Sušùtydavo avižas, kruopų pataisydavo Skrb. | refl. tr. NdŽ: Man čia reiks telioku miltai susišùtyt Kp. 2. per daug suvirinti, pervirti: Jau sušùtinai mėsą, sakiau, ka imk! Pv. Sušùtintos bulvos nebegardžios: paeina vandeniu Ds. 3. užplikyti, kad suminkštėtų, atmirktų (drabužiai, siūlai): Naktin sušùtykit siūlus Lp. 4. karštai suminkštinti (medieną, linus): [Ievos medžius] atnešę po pečium tuojaus sušutindavo, kad būtų minkšti LMD. Jaujoj sušutini [linus], pasidaro rudi, su tokium čižium Grz. 5. K nuplikyti, nutvilkyti. | refl.: Jum neprisejo susišùtintie Dgp. 6. sudeginti: Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių, ubagais einančių, kurius sušùtino liepsnos? K.Donel.negyvai nutroškinti: Vagonuose [veždami] daug žmonių sušùtino Ėr. 7. NdŽ padaryti, kad labai sušiltų, suprakaituotų, sukaistų: Kam su kaldra užklojot? Sušùtinste vaiką! Grd. 8. padaryti, kad atsirastų iššutimų: Jei nepervystysi, sušùtinsi vaiką Rm. 9. NdŽ netinkamai laikant sugadinti, supūdyti: Nevirina knepšės (žioplės) uogų, sùšutins, i tiek Krš. Perniai sušùtino labai daug bulbių Krs. 10. Nv šnek. primušti, sudaužyti: Nei žodžio neištaręs, kai tik priėjo Pliauga į piemenis, tai ir sušutino juos botagu V.Krėv. Jis tik pasiėmė uzboną, užsimojęs kaip rėžė ir sušùtino galvą Slm.intr. suduoti, sukirsti: Liūb gerai anam sušùtins, ka įsius Trk. Sušùtyk arkliui, kad greičiau bėgtų Vdžg. 11. NdŽ, Gršl, Vkš, Užv, Mšk, Vb šnek. daug ir godžiai suvalgyti ar išgerti: Ta teip pasivaržydami sušùtysiam po cielą dešimtį [kiaušinių] Žd. Nesušùtykit viso pyrago, pasilikit vakarui Kair. 12. šnek. greitai suvežti, sugabenti: Par vieną dieną viską sušùtino į daržinę Kv. 13. Vlkv šnek. veltui, be naudos išleisti, sukišti: Šitiek pinigų sušùtinau ir nieko neturiu Lp. Tau aš savo drobę sušùtinau Lp.
◊ batviniùs sušùtinti susikeikti: Ana tik sušùtino batviniùs Ob.
\ šutinti; apšutinti; atšutinti; dašutinti; įšutinti; iššutinti; nušutinti; pašutinti; paršutinti; peršutinti; prašutinti; prišutinti; sušutinti; užšutinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sušutinti — sušùtinti vksm. Šaltíeną rei̇̃kia gerai̇̃ sušùtinti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sušutyti — 1. žr. sušutinti 1: Jei neduosi košės, tai kam ją sušuteĩ? Rm. | refl. tr.: Susišučiaũ sėmenų i dėjau prie žando – tuo[j] atleido Jrb. 2. žr. sušutinti 4: Paskui jis nuejo į mišką, prikirto tris kliūbus, parsinešė namon, sušutė, suvijo anus į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšutinti — apšùtinti Rtr 1. tr. K, LL132, KŽ, LKT272(Ps), Skr, Dbg apvirinti, aptroškinti: Anie biškį tik apšùtino tą meisą – i valgykiat Trk. Inpili puodan vandenio, avižų indedi, pastumi pečiun, apšùtini Gdr. Apšùtyk bulvių kiaulėm! Slv. Pastatis sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraminti — atitramìnti tr. padaryti, kad nebeaugtų skaudulys: Ploskanių žiedus sušutinti su ruginiais miltais, prydėti pry skaudulio ir atitramìns Lkv. I muno pirštas augo, o Jucius i atitramìno Lkv. traminti; aptraminti; atitraminti; nutraminti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutinti — atšùtinti Rtr 1. tr. Š, NdŽ, Upt, Pb išvirti, išvirinti: Atšùtino katilą pieno, praaušė i ažmaišė pyragą – minkštumas, baltumas! Klt. Atšùtytas pienas ilgai nepagenda Mžš. Nu, pieną atšùtins albo teip atšaldytą ima Pb. Man porą kiaušinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašutinti — ×dašùtinti (hibr.) tr. pakankamai iššutinti: Supyliau [vyną] stiklan, gal anas buvo nedamazgotas, nedašùtintas (vynas pagedo) Žl. šutinti; apšutinti; atšutinti; dašutinti; įšutinti; iššutinti; nušutinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššutinti — iššùtinti Rtr 1. tr., intr. Q54, M, LL295, KŽ, Kpč, Srj, Šil, Vv, Auk, Trgn, Kvr išvirti, ištroškinti: Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą ir, kad verdam ką, valgius iššùtina puode ar žiemos čėse, kad reik, mums kakalį šildo, ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kratinys — kratinỹs sm. sing. (3b) 1. šieno ir šiaudų mišinys gyvuliams šerti: Galvijams duoda krãtinio J. Krãtinį krato su šakėms, o pakulas su virbalu VšR. Paimk glėbį dobilų, glėbį šiaudų, sukratyk, ir būs tau kratinỹs Lž. Vyrai krãtinį krečia Dkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušutinti — nušùtinti Rtr, KŽ 1. tr. K išvirti, ištroškinti: Maž jau nušùtinai bulbas? Vvs. Nušutino tų kiaušinių, pusžalių atnešė, an stalo padėjo BsPIII219(Brt). Gerai nušùtyti kiaušiniai Pv. | refl. K. 2. tr. J, Trk išvirinti (drabužius): Motyna ėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršutinti — paršùtinti šnek. 1. intr. Ggr, Dr greitai pareiti, parbėgti, parvykti: Gavęs į sprandą paršùtinau namo Rs. 2. tr. skubant parvežti, pargabenti: Jau lynant paskutinį šieno vežimą paršùtino Kv. šutinti; apšutinti; atšutinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”